Szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (szkolenie dla grup zamkniętych)

Cele kształcenia

Program kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Jeleniej Górze Program kursu został opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny nie tylko dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm. Kurs kończy się egzaminem państwowym wg obowiązujących wytycznych.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Rola państwa w gospodarce 3
2. Zasady działalności przedsiębiorców 6
3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców 5
4. Rynek kapitałowy w Polsce 6
5. Elementy prawa cywilnego 6
6. Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie 12
7. Komercjalizacja i prywatyzacja 8
8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy 4
9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa 6
10. Ład korporacyjny (corporate governance) w spółkach Skarbu Państwa 5
11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze 4
12. Zarządzanie przedsiębiorstwem 4
13. Marketing w przedsiębiorstwie 6
14. Biznes plan 8
15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa 4
16. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie 14
17. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu 4
18. Restrukturyzacja przedsiębiorstw 4
19. Repetytorium 7
RAZEM 116

Kadra dydaktyczna

Trener wiodący dr Arkadiusz Babczuk

Cena

3200.00 PLN

Cena nie obejmuje opłaty za egzamin. Na pisemną prośbę uczestnika skierowaną do Zastępcy Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego istnieje możliwość rozłożenia ceny na 2 raty płatne w terminach do 15.01.2016 r. oraz 15.02.2016 r.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-01-15

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Program i harmonogram kursu 

Program kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Jeleniej Górze

Program kursu został opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny nie tylko dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm. Kurs kończy się egzaminem państwowym wg obowiązujących wytycznych.

Czas trwania kursu: 116 godzin

Program szczegółowy

1. Rola państwa w gospodarce
[dr A. Babczuk] [ 3 godz. ]

o publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium); Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych,

o działy administracji publicznej – rola Rady Ministrów i Komisji Europejskiej

o zamówienia publiczne,

o zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,

o podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne).

2. Zasady działalności przedsiębiorców
[dr Z. Panasiewicz] [ 6 godz. ]

o pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy,

o swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana),

o tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych,

o rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,

o zasady uczciwej konkurencji,

o ochrona konsumentów,

o działalność przedsiębiorców zagranicznych.

3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
[dr A. Babczuk] [ 5 godz. ]

o dopuszczalność pomocy,

o przesłanki udzielania pomocy,

o system organizacyjny,

o plan restrukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej,

o sprawozdawczość i monitoring,

o stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.

4. Rynek kapitałowy w Polsce
[dr A. Babczuk] [ 6 godz. ]

o jego organizacja i funkcjonowanie,

o zasady obrotu papierami wartościowymi.

5. Elementy prawa cywilnego
[adw. E. Wojterek-Kuszyńska] [ 6 godz. ]

o osoby fizyczne i prawne,

o przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura),

o przedsiębiorstwo,

o oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma,

o posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste),

o podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu).

6. Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie
[adw. E. Wojterek-Kuszyńska] [ 12 godz. ]

7. Komercjalizacja i prywatyzacja
[dr Z. Panasiewicz] [ 8 godz. ]

8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy
[adw. E. Wojterek-Kuszyńska] [ 4 godz. ]

o Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy; podstawowe zasady prawa pracy,

o uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

o kompetencje związków zawodowych,

o zwolnienia grupowe (restrukturyzacja zatrudnienia).

9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
[dr P. Sosiński] [ 6 godz. ]

o Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów, zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu,

o tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce,

o wynagradzanie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

10. Ład korporacyjny (corporate governance) w spółkach Skarbu Państwa
[mgr D. Kubiak] [ 5 godz. ]

o cel wprowadzania zasad corporate governance,

o zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń,

o standardy pracy członków rad nadzorczych,

o rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym.

11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze
[dr P. Sosiński] [ 4 godz. ]

12. Zarządzanie przedsiębiorstwem
[dr U. Bąkowska- Morawska] [ 4 godz. ]

o funkcje zarządzania, style,

o proces decyzyjny,

o strategia organizacji, misja, cele.

13. Marketing w przedsiębiorstwie
[dr I. Dudek – Michalska] [ 6 godz. ]

o zarządzanie marketingowe,

o planowanie strategiczne biznesu,

o analiza możliwości rynkowych,

o organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych.

14. Biznes plan
[dr Z. Panasiewicz] [ 8 godz.]

o Zakres i cel

15. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
[dr Z. Panasiewicz] [ 4 godz. ]

o majątkowe,

o rynkowe,

o wycena nieruchomości.

16. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
[dr W. Krawiec] [ 14 godz. ]

o podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,

o ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,

o analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy.

17. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu
[dr W. Krawiec] [ 4 godz. ]

o rachunkowość jako źródło informacji,

o rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa,

o rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych,

o narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej,

o istota, funkcje i zadania controllingu,

o budżetowanie i analiza odchyleń.

18. Restrukturyzacja przedsiębiorstw
[dr Z. Panasiewicz] [ 4 godz. ]

- przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych,

- techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach,

- metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków,

19. REPETYTORIUM
[dr A. Babczuk] [ 7 godz. ]Harmonogram kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Data

Godziny

Liczba godzin

Przedmiot

Prowadzący

16.01

9.00-15.00

7

Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie

W. Krawiec

17.01

9.00-15.00

7

Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie

W. Krawiec

23.01

9.00-12.00

4

Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu

W. Krawiec

12.30-15.30

4

Zasady działalności przedsiębiorców

Z. Panasiewicz

24.01

9.00-10.30

2

Zasady działalności przedsiębiorców

Z. Panasiewicz

10.30-12.00

2

Komercjalizacja i prywatyzacja

Z. Panasiewicz

12.30-15.30

4

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Z. Panasiewicz

30.01

9.00-14.15

6

Elementy prawa cywilnego

E. Wojterek-Kuszyńska

31.01

9.00-14.15

6

Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa

P. Sosiński

6.02

9.00-15.45

8

Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie

E. Wojterek-Kuszyńska

7.02

9.00-12.00

4

Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie

E. Wojterek-Kuszyńska

12.30-15.30

4

Zarządzanie przedsiębiorstwem

U. Bąkowska- Morawska

13.02

9.00-12.45

5

Ład korporacyjny (corporate governance) w spółkach Skarbu Państwa

D. Kubiak

13.30-16.30

4

Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy

E. Wojterek-Kuszyńska

14.02

9.00-11.15

3

Rola państwa w gospodarce

A. Babczuk

11.30-15.15

5

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

A. Babczuk

20.02

9.00-14.15

6

Rynek kapitałowy w Polsce

A. Babczuk

14.30-17.30

4

Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze

P. Sosiński

21.02

9.00-14.15

6

Marketing w przedsiębiorstwie

I. Dudek – Michalska

14.30-17.30

4

Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa

Z. Panasiewicz

27.02

9.00-14.15

6

Komercjalizacja i prywatyzacja

Z. Panasiewicz

28.02

9.00-15.45

8

Biznes plan

Z. Panasiewicz

06.03

9.00-15.00

7

Repetytorium

A. BabczukPowrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

w okresie wakacyjnym

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto