InnoLab - szkolenia dla dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Cele kształcenia

Projekt Laboratorium innowacyjnych kompetencji dydaktycznych INNOLAB realizuje program doskonalenia kompetencji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach projektu 100 pracowników dydaktycznych, zatrudnionych na umowę o pracę, będzie mogło wziąć udział w szkoleniach, w wyniku których nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające im lepiej, atrakcyjniej i efektywniej prowadzić zajęcia. Do projektu prowadzona jest rekrutacja na zasadach opisanych poniżej. Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu InnoLab musi wziąć udział w dwóch szkoleniach obowiązkowych i jednym z trzech szkoleń do wyboru:

1. Szkolenia obowiązkowe dla wszystkich uczestników:

1.1. Szkolenie z doskonalenia umiejętności informatycznych posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia z uwzględnieniem specyficznych potrzeb profilu dydaktycznego uczestnika (2h lekcyjne).

1.2. Coaching - wsparcie praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności na prowadzonych zajęciach dydaktycznych (6h lekcyjnych).

2. Szkolenia do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika. Istnieje możliwość wyboru tylko 1 z 3 szkoleń:

2.1. Szkolenie z wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych (metodyki learning-by-doing, design-thinking) – 20h lekcyjnych szkoleń grupowych w 5-osobowych grupach, 4h lekcyjne szkoleń indywidualnych.

2.2. Szkolenie z zarządzania informacją w procesie dydaktycznym poprzez wykorzystanie narzędzi e-learningowych – 20h lekcyjnych szkoleń grupowych w 5-osobowych grupach, 4h lekcyjne szkoleń indywidualnych.

2.3. Szkolenie z doskonalenia posługiwania się językiem angielskim w dydaktyce – 40h lekcyjnych szkoleń indywidualnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wykorzystanie zdobytych umiejętności podczas własnych zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2018/2019 w okresie od października 2018 do lutego 2019 i poddanie się obowiązkowej hospitacji.

Za udział w projekcie InnoLab można otrzymać 6 punktów, które mogą zostać wykazane w okresowej ocenie nauczycieli akademickich.

Adresaci

Projekt InnoLab jest adresowany do pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (zatrudnionych na umowę o pracę w dowolnym Wydziale Uczelni), którzy chcą podnosić swoje kompetencje dydaktyczne i efektywność kształcenia studentów poprzez rozwinięcie swojego dotychczasowego warsztatu pracy o innowacyjne narzędzia i nowe metody prowadzenia zajęć.

W ramach szkolenia przeszkolonych zostanie 100 osób.

Cena

0.00 PLN

Projekt INNOLAB jest finansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Terminy

 • Szkolenia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli. Harmonogram szkoleń zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji oraz udostępnieniu przez Dział Nauczania planów na semestr letni 2017/2018.

  Szczegółowy harmonogram szkoleń grupowych będzie ustalony przez organizatorów, natomiast harmonogramy szkoleń indywidualnych będą ustalane pomiędzy prowadzącymi szkolenia i uczestnikami.

  Zajęcia grupowe będą odbywać się w salach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zajęcia indywidualne będą się odbywać w trybie zdalnym lub w pokojach na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, do których są imiennie przypisani poszczególni uczestnicy szkoleń.

  Zasady rekrutacji do projektu InnoLab:

  Kryteria rekrutacji do projektu są następujące:
  I. Formalne:
  - pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zatrudniony na umowę o pracę.
  II. Punkty w procesie rekrutacji można uzyskać za planowane w semestrze zimowym 2018/2019 od października 2018 do lutego 2019:
  (uwaga: aby wziąć udział w szkoleniach w ramach projektu InnoLab należy zadeklarować przynajmniej jedno z poniższych; deklaracja może dotyczyć nowych lub już istniejących przedmiotów)
  - wykorzystanie profesjonalnej bazy danych na zajęciach - 5 pkt,
  - uruchomienie zajęć w języku angielskim (uruchomienie należy rozumieć jako faktyczne przeprowadzenie zajęć w języku angielskim; nie chodzi o przedmioty w języku angielskim, które zostały zgłoszone jako przedmioty do wyboru, a nie zostaną uruchomione) - 5 pkt,
  - zajęcia w trybie e-learningowym (chodzi o wykorzystanie możliwości e-portalu na prowadzonym zajęciach) - 5 pkt,
  - wykorzystanie nowoczesnych technik prowadzenia zajęć (metodami learning-by-doing, design thinking) - 5 pkt.
  Ponadto osoba z udokumentowaną niepełnosprawnością otrzyma dodatkowe 5 pkt.
  W przypadku równoważnych zgłoszeń pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z niepełnosprawnością. W innym przypadku pierwszeństwo będą miały osoby, które zgłosiły się wcześniej.
  Szkoleniami objętych zostanie 100 osób, w tym 53% kobiet.
  W efekcie rekrutacji powstanie lista osób zakwalifikowanych do szkoleń oraz lista rezerwowa.

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-02-16

Wymagane dokumenty

 • Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie mailem jego skanu do Pani Magdaleny Idzikowskiej (e-mail: magdalena.idzikowska@ue.wroc.pl) oraz dostarczenie podpisanej wersji papierowej formularza do pokoju 4 w budynku CKU w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia mailowego, nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (godziny otwarcia CKU: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html).
 • W razie pytań merytorycznych zapraszamy do kontaktu z zespołem realizującym projekt – preferowany kontakt telefoniczny – prosimy o nie pisanie maili:
 • Karol Łopaciński – administrator treści elektronicznych tel.: 605 414 555
 • Iwona Chomiak – koordynator szkoleń tel.: 500 126 296
 • Maja Leszczyńska – kierownik projektu tel.: 691 679 625

Dodatkowe informacje

Formularz rekrutacyjny (kliknij i pobierz)

logo

Szczegółowy zakres szkoleń w ramach projektu InnoLab:

1. Szkolenia obowiązkowe

1.1. Szkolenie z doskonalenia umiejętności informatycznych posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia z uwzględnieniem specyficznych potrzeb profilu dydaktycznego uczestnika to szkolenie, które zostanie przeprowadzone przez pracowników biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z wykorzystaniem dostępnego za jej pośrednictwem wachlarza baz danych i narzędzi bibliometrycznych. Szkolenie będzie miało charakter indywidualny i będzie złożone z dwóch modułów: tj.:

Moduł 1. - Narzędzia bibliometryczne (czas trwania 45 min na uczestnika)

Celem szkolenia jest przybliżenie informacji dotyczących narzędzi bibliometrycznych, które mogą być wykorzystane w merytorycznym opracowywaniu tematyki zajęć dydaktycznych, jak również w ocenie dorobku naukowego tj.:

- WoS (Web of Science),

- JCR,

- SCOPUS,

- programu Publish or Perish (nakładki na Google Scholar),

- multiwyszukiwarki pełnotekstowa.

Moduł 2. – Baza ekonomiczna (czas trwania 45min na uczestnika)

Celem szkolenia będzie poznanie podstawowych funkcji i modułów wybranej bazy ekonomicznej, sposobów szybkiego wyszukiwania informacji oraz metod eksportu danych. Do wyboru będą następujące bazy:

- EMIS Intelligence - baza ekonomiczna, dedykowana gospodarce i przedsiębiorczości na europejskich rynkach wschodzących; zawiera raporty branżowe i analizy spółek oraz archwium publicystyki o tematyce ekonomicznej.

- Euromonitor International Passport - baza ekonomiczna z silnym akcentem marketingowym oraz analizami kwestii społecznych we wszystkich krajach świata; zawiera raporty konkurencyjności gospodarek i warunków dla przedsiębiorczości.

- Thomson Reuters Eikon (wraz z narzędziem Datastream) - baza ekonomiczna, bardzo użyteczna przy pozyskiwaniu danych finansowych dla państw, spółek giełdowych oraz informacji i aktualności dotyczących rynków finansowych.

1.2. Coaching - wsparcie praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności na prowadzonych zajęciach dydaktycznych. Szkolenie o charakterze indywidualnym bazujące na interakcji i współpracy pomiędzy uczestnikiem, a przydzielonym mu coachem (opiekunem), którego głównym zadaniem będzie aktywne wsparcie oraz udzielanie wskazówek na temat tego jak zaimplementować zdobyte podczas szkoleń do wyboru umiejętności w prowadzonych przez uczestników przedmiotach. Ponadto do zadań coacha należeć będzie ewaluacja kompetencji i umiejętności na wejściu i wyjściu szkoleń oraz weryfikacja ich efektów poprzez przeprowadzenie hospitacji na zajęciach uczestnika. Szkolenie będzie odbywało się w formie indywidualnych spotkań uczestnika z opiekunem w łączej liczbie 6 godzin lekcyjnych na uczestnika.

2. Szkolenia do wyboru (istnieje możliwość wyboru tylko 1 z 3 szkoleń)

2.1. Szkolenie z wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych to szkolenie z metodyk learning by doing i design thinking, które prowadzone będzie przez absolwentów programu Top 500 Innovators (lub analogicznego), którzy odbywali staże na takich uniwersytetach jak Stanford oraz Berkley będących kolebką tego typu metodykSzkolenie będzie miało charakter grupowo-indywidualny i odbędzie się w układzie 20 godzin lekcyjnych w 5-osobowych grupach 4 godziny lekcyjne indywidualnej pracy z treneremPrzewiduje się utworzenie grup, w skład których wejdzie 30 uczestników.

2.2. Szkolenie z zarządzania informacją w procesie dydaktycznym poprzez wykorzystanie narzędzi e-learningowych to szkolenie, które obejmie głównie poznanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się systemem informatycznym e-portal dostępnym dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się i praktycznie przećwiczą jak wykorzystywać wspomniane narzędzie na każdym etapie procesu dydaktycznego. Każdy uczestnik szkolenia stworzy kompletny kurs do wybranego przedmiotu, który będzie w przyszłości wykorzystywał w procesie dydaktycznym. Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności i jakości zarządzania informacją w procesie dydaktycznym. Szkolenia będą miały charakter grupowo-indywidualny i odbędą się w układzie 20 godzin lekcyjnych w 5-osobowych grupach 4 godziny lekcyjne indywidualnej pracy z treneremPrzewiduje się utworzenie grup, w skład których wejdzie 30 uczestników.

2.3. Szkolenie z doskonalenia posługiwania się językiem angielskim w dydaktyce to szkolenie w formie indywidualnych konwersatoriów z lektorem w łącznej liczbie 40 godzin lekcyjnych na uczestnika. W trakcie szkolenia doskonalone będą materiały do zajęć w języku angielskimktóre muszą zostać przeprowadzone w semestrze zimowym 2018/2019. Zakres szkolenia do indywidualnego ustalenia z lektorem. Szkolenie będzie miało charakter doskonalący umiejętności językowe, w związku z czym wymagany poziom języka angielskiego uczestników przystępujących do szkolenia to B2 (poziom wymagany od każdej osoby zdającej egzamin doktorski z języka angielskiego). W wyniku szkolenia poziom języka musi osiągnąć co najmniej poziom C1. Przewiduje się 40 osób do przeszkolenia.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wykorzystanie zdobytych umiejętności podczas własnych zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2018/2019 w okresie od października 2018 do lutego 2019. Na etapie rekrutacji do projektu InnoLab należy zatem wskazać w formularzu rekrutacyjnym swój przedmiot, w ramach którego wdrożone zostaną efekty szkoleń. Możliwe jest również wskazanie przedmiotu prowadzonego w kooperacji z innymi prowadzącymi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W obu przypadkach wymagane będzie poddanie się hospitacjom, w trakcie których pracownik przeprowadzi co najmniej 4 godziny lekcyjne zajęć udoskonalonych podczas szkoleń. Hospitacja prowadzona będzię przez coacha. Obowiązkowo należy również zaimplementować w sylabusie wspomnianego przedmiotu umiejętności zdobyte podczas szkoleń. Sylabus będzie powstawał w kooperacji z trenerami i coachami, którzy w ramach spotkań indywidualnych podpowiedzą w jaki sposób zdobyte umiejętności mogą być wykorzystane na poszczególnych przedmiotach.

Możliwość wykazania szkoleń w ocenie okresowej

Udział w szkoleniach może zostać wykazany przez każdego uczestnika jako osiągnięcie w okresowej ocenie nauczycieli akademickich w punkcie II.3.6 zgodnie z uchwałą nr R.0000.92.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21. grudnia 2017 ( http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2017/us92_2017.pdf ) Łączna suma punktów za udział w szkoleniach w ramach projektu InnoLab to 6 pkt.

logo3


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto