Controlling – poziom podstawowy

Cele kształcenia

Controlling to system wspierający proces zarządzania przedsiębiorstwem. Zasadniczym zadaniem systemu jest dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwach. Controlling wiąże się z obszarem finansowym przedsiębiorstwa, tj. z dostarczaniem danych i informacji o stanie finansowym. W tym celu konieczne jest opanowanie podstawowych narzędzi niezbędnych do gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji. Szkolenie daje możliwość usystematyzowania wiedzy z obszaru controllingu finansowego oraz sprawdzenia jej w praktyce działalności przedsiębiorstwa.

Podstawowe cele szkolenia to:

Zdobycie wiedzy w zakresie metod controllingu stosowanych w praktyce. Wykształcenie umiejętności dotyczących projektowania systemów controllingu.

Adresaci

Controllerzy, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie finansowi, służby niefinansowe oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do controllingu w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem – budowa bazy informacyjnej dla controllingu 2
2. Klasyfikacje kosztów, analiza zmienności kosztów, procedury rozliczania kosztów 2
3. Kalkulacje kosztów dla różnych branż i sektorów 2
4. Sporządzanie rachunku wyników przez księgowych i dla zarządu 2
5. Analizy progów rentowności i marginesów bezpieczeństwa 2
6. Kalkulacje cen zewnętrznych (sprzedaży) i wewnętrznych (transferowych) 2
7. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne 2
RAZEM 14

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY