Działanie w biznesie - wpływ lidera na wyniki i relacje w zespole

Cele kształcenia

Celem głównym szkolenia jest nabycie unikalnych kompetencji menedżerskich związanych z podnoszeniem efektywności pracy zespołów na różnych płaszczyznach ich działalności. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza ekspercka dotycząca wprowadzania usprawnień w funkcjonowaniu organizacji/zespołu w obszarze: zarządzania procesami, zarządzania kompetencjami pracowników czy tworzenia uwarunkowań i mechanizmów stymulujących pożądane zachowania.

Adresaci

Szkolenie dedykowane jest dla osób chcących zwiększyć efektywność działania zespołu, w którym pełnią rolę koordynatora/menedżera, a także osób które chcą zgłębić wiedzę ekspercką w tym zakresie.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. "Morderstwo w miasteczku" - autorska gra biznesowa zespołu CleverBrains doskonaląca kompetencje sprawnego analizowania i oraz podejmowania decyzji zespołowych 8
2. Rozwijanie talentów - praktyczne wykorzystanie metod podnoszenia kompetencji pracowników w strukturach lokalnych i rozproszonych 8
3. Doskonalenie procesów - metody i techniki wdrażania innowacji oraz usprawnień procesowych w organizacjach o rozproszonej strukturze 8
4. Efektywność w pracy - kluczowe czynniki wpływających na długofalowe, skuteczne działanie człowieka w biznesie 8
5. Aktywizacja pracowników - biologiczne i kulturowe mechanizmy wspierające i powstrzymujące ludzi przed podejmowaniem inicjatywy w pracy 6
RAZEM 38

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY