Świadomość biznesowa - fundamenty skutecznego działania w biznesie

Cele kształcenia

Celem głównym szkolenia jest nabycie unikalnych kompetencji związanych z poznaniem procesów wpływających na kreowanie postaw proinnowacyjnych, charakterystycznych dla organizacji transgranicznych. Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat siebie oraz pozna techniki pozwalające na świadome i skuteczne budowanie dobrych relacji ze swoim otoczeniem w życiu prywatnym i zawodowym.

Adresaci

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chcą zgłębić tajniki mechanizmów biologicznych i psychospołecznych kształtujących zachowania ludzi ze szczególnym uwzględnieniem aspektów biznesowych. Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach biznesowych oraz samorządowych oraz osób aspirujących do tych stanowisk.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. „Napad na bank” - gra integrująca uczestników kursu oraz przedstawienie profili wykładowców 4
2. Neurobiologia w biznesie - przedstawienie w prosty sposób zależności pomiędzy budową i aktywnością mózgu a funkcjami biznesowymi i menedżerskimi 4
3. Kluczowe kompetencje w biznesie - przedstawienie autorskiego modelu CleverBrains i możliwości jego implementacji w strukturach rozproszonych 6
4. Networking a biznes - rola budowania sieci kontaktów w tworzeniu i utrzymaniu pozycji rynkowej oraz promocji własnych pomysłów 8
5. Relacje a biznes - świadome zarządzanie relacjami w strukturach rozproszonych z wykorzystaniem psychologicznych narzędzi diagnostycznych 8
6. Myśl jak człowiek biznesu – poznanie i wykorzystanie najistotniejszych wskaźników i mierników efektywności biznesowej 8
RAZEM 38

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY