Progresywny biznes - budowanie firmy wyprzedzającej konkurencję

Cele kształcenia

Celem głównym szkolenia jest nabycie unikalnych kompetencji związanych z poznaniem procesów wpływających na kreowanie postaw proinnowacyjnych, charakterystycznych dla organizacji transgranicznych. Ponadto zapoznanie mechanizmów stojących u podstaw procesu decyzyjnego wykorzystując przy tym narzędzia teleinformatyczne analizy danych. Uzyskanie wiedzy na temat źródeł finansowania działalności proinnowacyjnych, których praktyczne wykorzystane na praktycznych zajęciach tworzenia innowacyjnych biznesów.

Adresaci

Szkolenie kierowane jest dla osób, które chcą poznać mechanizmy stymulujące postawy innowacyjne w budowaniu konkurencyjnych rynkowo przedsiębiorstw oraz które są podstawą podejmowania decyzji. Szkolenie dla osób, które charakteryzują postawy innowatorskie, przełamujące stereotypy standardowego myślenia.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Kreatywność biznesowa - przedstawienie mechanizmów biologicznych, które wpływają na innowacyjność oraz budowanie kultury uczącej się, rozproszonej organizacji 8
2. Decydowanie w świecie niepewności - mechanizmy stojące u podstaw procesu decyzyjnego oraz źródeł blokowania lub spowalniania tego procesu 6
3. Porządek w biznesie - analizowanie i porządkowanie danych strategicznych z wykorzystaniem praktycznych narzędzi informatycznych 10
4. "Dragons' Den" - rozgrywka strategiczna - techniki pobudzania kreatywności oraz kluczowe kroki tworzenia własnego biznesu 8
5. Finansowanie biznesu - źródła pozyskiwania funduszy i metody ubiegania się o dodatkowe środki dla rozwoju firmy 6
RAZEM 38

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY