SQL P2 - robotyzacja (automatyzacja) procesów bazodanowych controllingu

Cele kształcenia

Szkolenie jest, w prostej linii, kontynuacją szkolenia SQL P1. Cel: Robotyzacja analityki/controllingu

Adresaci

Analitycy o ambicjach informatycznych – nie jest tu wymagana znajomość baz danych, poza wiedzą ze szkolenia SQL P1. Nie jest wymagana (choć mile widziana) znajomość żadnego z języków programowania proceduralnego, np. VBA – odpowiednie narzędzia zostają dostarczone na szkoleniu.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. DDL (Data Definition Language), przypomnienie (szkolenie SQL P1) niezbędnych informacji o DQL (Data Querying Language) oraz DML (Data Manipulating Language) 2
2. Procesy bazodanowe – co to jest, po co to jest, jak i gdzie tworzyć, jak uruchamiać? 2
3. Procesy: własna tabela, konsolidacja (w tym konsolidacja danych rozproszonych), proces „Wykonanie”, proces „Dane Budżetowe”, doprowadzanie danych do porównywalności 6
4. Tworzenie widoków i udostępnianie ich specjalistom merytorycznym 4
5. Pojęcia: Hurtownia danych, ETL (Extract, Transform, Load), DTS (Data Transforming Services) 2
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY