Koordynator do spraw dostępności

Cele kształcenia

Oferowane Państwu warsztaty mają na celu poznanie istoty oraz wprowadzające w zjawisko dostępności.

Czym jest dostępność i jaką problematykę porusza?

Dostępność jest to m.in. zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach szeroko rozumianej dostępności można tak zarządzać przestrzenią publiczną, architekturą, transportem i produktami, aby dostosować je do wymagań wszystkich obywateli.

Należy podkreślić, że przepisy prawne wdrożone w Polsce, wymagają od instytucji publicznych stworzenia różnorodnych rozwiązań w ramach dostępności. Regulują również kryteria zatrudniania pracowników do obsługi działań związanych z obszarem dostępności w instytucjach publicznych. W najbliższych latach również przedstawiciele biznesu będą zobowiązani do wdrożenia tych zasad w swoich przedsiębiorstwach.

W odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie przygotowaliśmy program niniejszego szkolenia. Podczas 12 sesji dydaktycznych (w przeważającej ilości warsztatowych) uczestnicy uzyskają wiedzę, praktyczne wskazówki oraz odpowiedzi na wszystkie pytania związane z wdrażaniem działań z zakresu dostępności. Dzięki temu zdobędą kwalifikacje potrzebne na stanowisku pracowników/koordynatorów ds. dostępności.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników i kadry zarządzającej instytucji publicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką dostępności i jej wdrażaniem w swoich organizacjach.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Dostępność – geneza, istota, rodzaje, uwarunkowania prawne, skarga na brak dostępności – wykład interaktywny, warsztaty, praca z case study. 2
2. Polityka krajowa na rzecz dostępności – czyli Program Dostępność Plus i jego elementy – wykład interaktywny. 2
3. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – przepisy i mechanizmy, proces certyfikacji – case study. 2
4. Dostępność Plus w polityce rządu RP na tle Dyrektywy UE i Konwencji ONZ (2012) w sprawach osób z niepełnosprawnościami – warsztaty. 4
5. Dostępność Architektoniczna – wykład interaktywny Bezpieczeństwo i ewakuacja dla osób ze szczególnymi potrzebami, psy asystujące. 2
6. Projektowanie uniwersalne, mechanizm racjonalnych usprawnień, sprzęt wspomagający -warsztaty 4
7. Bezpieczeństwo i ewakuacja dla osób ze szczególnymi potrzebami, psy asystujące – wykład interaktywny, case study 2
8. Dostępność Informacyjno-komunikacyjna. 2
9. Dostępność Cyfrowa. 4
10. Audyt dostępności – matryce monitoringowe – praktyczne prowadzenie audytu oraz tworzenie raportów – warsztaty. 12
11. Możliwości finansowania zewnętrznego dostępności - Fundusze europejskie i krajowe – Fundusz Dostępności – wykład interaktywny. 5
12. Koordynacja działań na rzecz dostępności – kompetencje z zakresu zarządzania zespołem projektowym, pracownikami jednostki - praca na case study, wartsztaty. 3
13. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz dostępności w urzędzie – praca na case study, warsztaty. 2
14. Współpraca na rzecz dostępności – tworzenie partnerstw społecznych – publiczno- gospodarczych – istota, założenia, uwarunkowania prawne, procedury postępowania, wykład interaktywny, warsztaty, tworzenie prototypów partnerstw. 10
15. Terminologia niedyskryminująca. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością. 4
RAZEM 60

Kadra dydaktyczna

Trener wiodący:
dr Maja Jokiel 

maja.jokiel@ue.wroc.pl 

Pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ponad 25-letnim stażem. Pracownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie na Wydziale Zarządzania, trenerka biznesu i certyfikowany tutor akademicki. Facylitatorka Design Thinking. Jest autorką wielu publikacji naukowych, kierowała i była wykonawcą wielu projektów badawczych. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki związanej z tworzeniem i funkcjonowaniem partnerstw międzysektorowych. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu doskonalenia kompetencji miękkich. Ponadto aplikuje i zarządza projektami związanymi z przedziwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i zawodowemu m.in.: osób z niepełnosprawnościami, ochroną zabytków i tzw. "małą" przedsiębiorczością.


Trenerzy dodatkowi:

 • dr Tomasz Brzozowski

Absolwent Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze na kierunku: ekonomia, specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem. W 2003 r. obronił pracę magisterską pt. „Integracja znormalizowanych systemów zarządzania jakością i środowiskiem”. Współpracuje z Fundacją Karkonoską, pełniąc funkcję członka Rady Programowej biuletynu „Zielony Region”. Jest członkiem Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego i pracownikiem Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem UE we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze na Wydziale Zarządzania.

 • dr Marcin Pełka

Pracownik Katedry Ekonometrii i Informatyki na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia analizy danych symbolicznych w ekonomii. Członek Additional Council Member of International Federation of Classification Societies (Światowa Federacja Towarzystw Klasyfikacyjnych (IFCS) utworzona w Cambridge 4 lipca 1985 roku) na lata 2022-2025. 

 • dr Andrzej Koza

Pracownik Katedry Finansów i Rachunkowości Na Wydziale Ekonomii i Finansów UE we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze. W 1993 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na podstawie pracy magisterskiej pt. "Podstawowe problemy rozwoju przemysłu tekstylnego i odzieżowego w Euroregionie Nysa". W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy pt. "Państwowe fundusze celowe jako instrument ograniczania bezrobocia i jego skutków w Polsce". W swoim obszarze zainteresowań ma finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i bezrobocie, analiza finansowa. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.

 • mgr Paweł Wysocki

Ekspert do spraw projektowania uniwersalnego, dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, koordynator zespołów monitoringów dostępności.

 • mgr Łukasz Kwiatkowski

Przedsiębiorca w branży interaktywnej, ekspert do spraw dostępności cyfrowej.

 • mgr Stanisław Schubert 

Osoba niepełnosprawna ze znacznym upośledzeniem wzroku i ruchu, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej.

Cena

1600.00 PLN

Warunki płatności:
w przypadku płatności indywidualnej – prosimy o wniesienie opłaty najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji

Płatności dokonuje się na indywidualny numer konta widoczny po zalogowaniu na profilu uczestnika.
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko — nazwa szkolenia
Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

w przypadku płatności pracodawcy lub innej instytucji – prosimy o przesłanie wypełnionego wniosku o wystawienie faktury przed rozpoczęciem szkolenia

Kontakt i zapisy

Jak się zapisać?

Na dole strony znajdziesz przycisk „ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE”. Kliknij i wypełnij formularz. System poprosi najpierw o założenie indywidualnego konta uczestnika, a następnie potwierdzenie wyboru szkolenia. Raz utworzone konto uprawnia do zapisu na inne szkolenia lub studia podyplomowe z naszej oferty.

Warunkiem uruchomienia grupy jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o uruchomieniu szkolenia zostanie przesłana na adres e-mail podany w systemie najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji.


Kontakt do biura szkoleń Centrum Kształcenia Ustawicznego:

Iwona Kurowska

e-mail: iwona.kurowska@ue.wroc.pl

tel. 71 36 80 980

bud. CKU, pok. 5

Kamila Grela

e-mail: kamila.grela@ue.wroc.pl

tel. 71 36 80 235

bud. CKU, pok. 6

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z trenerem wiodącym:

dr Maja Jokiel

e-mail: maja.jokiel@ue.wroc.pl

tel. 508 269 854

Terminy

 • Termin szkolenia: tryb i terminy zajęć będziemy ustalać z uczestnikami po zebraniu się grupy, tak aby dopasować możliwie jak najlepiej terminarz szkolenia z możliwościami uczestników.

  Ze względu na dużą liczbę godzin dydaktycznych, zajęcia mogą odbywać się w trybie (do wyboru) dziennym lub weekendowym.

  Po utworzeniu się grupy, każdy uczestnik będzie mógł wybrać dogodną dla siebie formę szkolenia:
  - stacjonarnie w Jeleniej Górze, w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego
  - blended learning (70% stacjonarnie w Jeleniej Górze, 30% online)
  - online (100% zdalnie)
  i w takim trybie uczestniczyć w zajęciach.

  Po zapisaniu się na szkolenie prosimy o przesłanie informacji na adres: iwona.kurowska@ue.wroc.pl z wybranym przez siebie trybem i formą szkolenia.

  Warunkiem uruchomienia grupy jest zebranie się odpowiedniej liczby uczestników.
  Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane przed rozpoczęciem zajęć.

  W sprawie szkoleń zamkniętych zapraszamy do kontaktu z biurem CKU.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy) wg wzoru w systemie

Dodatkowe informacje

Warunki ukończenia: obecność na szkoleniu oraz uregulowanie opłat za udział

Dokument ukończenia: zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

W sprawie szkolenia w innym trybie (online/offline) lub szkoleń zamawianych skontaktuj się z biurem i zapytaj o ofertę w preferowanej formule. 

Dostępne warianty szkolenia:

Forma zajęć: szkolenie

Liczba uczestników: 16 osób

Liczba godzin: 60 h (12 sesji x 8h dydaktycznych)

Język: PL

Typ szkolenia: otwarte/zamknięte

Tryb zajęć: offline/hybrydowo


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
08:00 -15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto